1601123029570

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  (สว.นท)  โดย ดร.อำนาจ หมัดสดาย ขอเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างมาตรฐานและความเชื่อถือให้เกิดขึ้นต่อคุณภาพของวิทยุโทรทัศน์และในสายตานานาประเทศ  เพื่อเป็นการกระตุ้นบุคลากรผู้ผลิตสื่อรายการ  สถานีวิทยุโทรทัศน์ต่าง ๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนในการผลิตสื่อรายการวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งนักศึกษาในสถาบันที่มีการสอนด้านวิทยุโทรทัศน์เกิดขวัญกำลังใจ  ได้รับการยกย่องชมเชย สนับสนุนที่จะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ  และปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่จะเกิดการแข่งขันสร้างผลงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน  และสร้างสรรค์มีคุณค่าทางศิลปะบันเทิงตรงตามความต้องการและโอกาสของวงการวิทยุโทรทัศน์ไทย ทั้งในและต่างประเทศปัจจุบันและอนาคตรวมถึงบุคคลต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี จึงได้จัดโครงการงานประกาศผลรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ  รางวัล  “พิฆเนศวร”  ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 แก่บุคคลและองค์กรเพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจสำหรับตัวเองและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีพิธีมอบรางวัล ณ ศูนย์ประชุมวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่

 

งานนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ ประธานอำนวยการโครงการฯ และ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชการที่ ๙ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดยมีรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลดังต่อไปนี้

 

รางวัลพิฆเนศวร ได้แก่

คุณสุพิชญา ไพฑูลย์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมพระพุทธศาสนาภาคเหนือตอนล่างและที่ปรึกษาคณะกรรมการ ,ใหม่ เจริญปุระ ,ป๋อ ณัฐวฒิ ,ฟิวส์ กิตติศักดิ์ ,เกรย์ ชัยยุทธ

รางวัลพิฆเนศวร (รชต) รางวัลแห่ความสำเร็จ ประจำปี 2563 Achievement Award 2020 ได้แก่

บลิว วรพล ,พีพี พัชญา, อั้ม ถีร , นุ่น พชรมนต์ ,ดวงพร แน่งน้อย ,ญาตาวี ลิ้มศิริโพธิ์ทอง และศิลปินอื่นๆ

1601123025873 1601123029570 1601123031327 1601123033865 1601123023819 1601123036098 1601123038217

แบ่งปัน