Believers carry a portable Shinto shrine into the sea to purify themselves during the annual Enoshima Tenno festival in Fujisawa, suburban Tokyo on July 12, 2015. AFP PHOTO / KAZUHIRO NOGI / AFP PHOTO / KAZUHIRO NOGI

วันที่ 5 มกราคม 2560 The Japan Times รายงานว่า เทศกาลและประเพณีฟ้อนรำท้องถิ่นกว่า 54 รายการใน 17 จังหวัด ซึ่งได้รับการยกย่องจากรัฐบาลท้องถิ่นว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จับต้องไม่ได้ ตอนนี้ต้องยกเลิกหรืองดเว้นไปด้วยเหตุมาจากการลดลงของจำนวนประชากร และการเข้าสู่วัยชราของประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ชนบท

เจ้าหน้าที่รายหนึ่งจากจังหวัดชิบะเผยว่า บรรดาชุมชนในพื้นที่ชนบทตอนนี้กำลังประสบปัญหาอย่างหนักกับการหาผู้สืบทอดประเพณี เนื่องจากปัญหาสัดส่วนประชากรของญี่ปุ่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน

หลายจังหวัดยอมเปิดเผยตัวเลขเทศกาลและการละเล่นที่ถูกยกเลิกหรืองดเว้นไป แต่มิได้เปิดเผยชื่อเทศกาลดังกล่าว เนื่องจากคำนึงถึงความรู้สึกของชาวบ้านท้องถิ่นที่อาจรู้สึกผิดที่พวกเขาไม่อาจรักษาเทศกาลที่สืบทอดต่อกันมาได้

ตอนนี้หลายๆ ชุมชนกำลังพยายามอย่างมากที่จะอนุรักษ์จารีตประเพณีท้องถิ่นสืบต่อไปยังชนรุ่นหลัง โดยพยายามสอนให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน หรือเชิญให้คนต่างถิ่นเข้ามาเยี่ยมเยือนชุมชนและเข้ามามีส่วนร่วมด้วยกัน

ที่มา silpa-mag.com

แบ่งปัน