วันที่ 7 ม.ค. 61 พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่นครพนมเปิดโครงการ ‘เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา’ จัดนัดพบแรงงาน แนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระและอาชีพเสริม พร้อมนำตู้งาน (Job box) รองรับความต้องการของประชาชนที่ต้องการมีงานทำ โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการหางาน

loading...

.

.

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา ณ โรงแรมไอโฮเท็ล จังหวัดนครพนม โดยกล่าวว่า ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงาน นายจ้าง สถานประกอบการ ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตาแนวทางประชารัฐ เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

โดยกระทรวงแรงงานได้มอบของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชน รวม ๙ ชิ้น ‘๙ ชื่นบานแรงงานชื่นใจ’ได้แก่ ชื่นชอบ ช่างแรงงานบริการตรวจสภาพ  ชื่นชม ช่างประชารัฐ บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ชื่นบาน บ้านประชารัฐ ให้ผู้ประกันตนกู้เงินซื้อบ้าน ชื่นใจ ค่าเลี้ยงดูบุตร เพิ่มเงินสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร ชื่นจิต เพิ่มสิทธิผู้ประกันตน ชื่นสุข เรียกรับสิทธิทางเว็บไซต์ www.labour.go.th ชื่นชีวา ไร้โรคหน้าจอ ชื่นตา อาสาแรงงาน และชื่นมื่น มีงานทำ จับคู่คนให้ตรงกับงาน จัดหางานให้ตรงใจ

.

ซึ่งการส่งเสริมการมีงานทำถือเป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญในการสร้างรายได้แก่ประชากรวัยทำงาน ซึ่งจะขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง และทรัพยากรมนุษย์จัดเป็นปัจจัยหลักในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ

ดังนั้น การส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ จะนำไปสู่ การสร้างความเข้มแข็งของแรงงานที่มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ มีความเสมอภาค สามารถยืนหยัดได้ด้วยความสามารถของตนเอง เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีชีวิตที่ดีตามมาตรฐานสากล คือ การมีหลักประกันที่ดี มีโอกาสในการทำงานที่มีคุณค่า (Decent Work)

.

ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีสภาพการจ้างที่เป็นธรรม มีสภาพแวดล้อมและสภาพการทำงานที่ปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ตามแนวทางที่ตลาดต้องการ บรรลุเป้าหมายคนไทยทุกคนมีงานทำอย่างมีคุณภาพ มีความมั่นคง สามารถพัฒนาเศรษฐกิจชาติให้เข้มแข็งต่อไป

.

โดยการจัดงานครั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้นำนวัตกรรม ตู้งาน (Job Box) อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการมีงานทำ สามารถจับคู่คนให้ตรงกับงาน หางานได้ตรงใจ โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการหางาน สามารถระบุลักษณะงาน ค้นหาพื้นที่ตั้ง ชื่อบริษัท อัตราเงินรายได้ เมื่อกดทำรายการจะเชื่อมโยงไปถึงระบบการสมัครงาน โดยมีการจัด ตู้งาน (Job Box) ให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถหางานได้ทุกที่ทุกเวลา ควบคู่ไปกับการจัดนัดพบแรงงาน บริการแนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระและอาชีพเสริม ซึ่งดำเนินการอยู่แล้วตลอดปี

.

แบ่งปัน