เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560

loading...

โดยจาก พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 48 วรรคสาม ได้บัญญัติให้ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามมาตรา 48 วรรคหนึ่งให้แบ่งแก่ผู้แจ้งตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง และพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจรหรือตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจรผู้จับกุมอีกกึ่งหนึ่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานของ กทม. เป็นไปโดยเรียบร้อย

ในระเบียบดังกล่าวระบุว่า ผู้ที่แจ้งความนำจับนั้น สามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ได้แก่ แจ้งความด้วยตนเอง, แจ้งทางโทรศัพท์, ไปรษณีย์, โทรสาร, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น หรือวิธีการอื่นใด ซึ่งหากมีผู้แจ้งความนำจับหลายคนในระเบียบกล่าวไว้ว่าทุกคนจะมีสิทธิได้รับเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบเฉลี่ยเท่ากันทุกคน

สำหรับค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบจำนวนกึ่งหนึ่งให้แบ่งกับผู้แจ้งความนำจับได้ทันทีในวันที่ผู้ต้องหาชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบเมื่อมีการยื่นคำขอรับเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบปรับ

อ่านฉบับเต็มได้ที่ : ราชกิจจานุเบกษา

แบ่งปัน