วันที่ 10 มิ.ย.61 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2561 ณ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561

ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะต่อการทำการเกษตร  โดยเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญลำดับต้นของประเทศ มีผลผลิตที่หลากหลายที่ในรูปแบบของพืชอาหาร และพืชพลังงาน ในด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางทางคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ และระบบราง สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ภาคต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึงมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยงสูง โดยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงหลากหลาย

loading...

สำหรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ ให้ความสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศน์ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาวัฒนธรรม

แบ่งปัน